المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۴:سوال ۲۷

علی کوییست

«علی شریفی زارچ اصفهانی» می‌خواست نقاشی کوییسم بکشد، ولی ایده‌ی خاصی در این مورد نداشت. پس تعدادی کاغذ رنگی برداشت، به شکل چندضلعی‌های محدب برید و به ترتیبی خاص روی زمین انداخت. بعد از بالا از آن، یک عکس دیجیتال گرفت و خواست از این عکس یک پرینت رنگی بگیرد. ولی او جوهر رنگی ندارد و مجبور است جوهر بخرد. از طرف دیگر او می‌خواهد کم‌ترین مقدار رنگ را بخرد. پس به مساحت دیده شده از هر رنگ احتیاج دارد. ولی به علت مشغله‌هایی! وقت ندارد این آمار را به دست بیاورد. لذا از شما خواسته است که به او کمک کنید.

ورودی

در سطراول این فایل، $n$ تعداد چندضلعی‌ها آمده است. سپس در $n$ بلوک، مشخصات چندضلعی‌ها به همان ترتیبی آمده است که علی آن‌ها را روی زمین انداخته بود. هر بلوک به این صورت است: در سطراول $a_i$ (تعداد اضلاع چندضلعی) و $b_i$ (رنگ چندضلعی) آمده‌اند.

سپس در سطر بعد مختصات رئوس چند ضلعی به صورت $(x_j ,y_j)$ آمده است.

خروجی

تعداد سطرهای این فایل مشخص می‌کند که چه تعداد رنگ باید بخریم و در هر سطر مساحت رنگ مورد نظر را با دو رقم اعشار بنویسید. رنگ‌ها به صورت $Sort$ شده ظاهر می‌شوند.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
1
4 11
477 -2711 2051 -10731 1249 -9528 447 -5518
3376821.00

ابزار صفحه