المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۴:سوال ۱۹

رییس

قدرت در سرزمین رییس در سه راستا تعریف می‌شود: «پول»، «شهرت» و «مقام». در این سرزمین $n$ نفر وجود دارند که هر کدام در هر یک از این سه مولفه یک توان صحیح دارند. در روز اول امسال هر کدام از آن‌ها یک قاتل حرفه‌ای استخدام کرد که از فردا صبح شروع کرده و تا یک ماه بعد همه‌ی کسانی که در هر سه مولفه از وی قوی‌ترند را بکشد سه ماه دیگر کسی به ریاست دوره‌ای این سرزمین انتخاب می‌شود که برایند قدرتش بیش‌تر است. یعنی اگر پول وی $m$، شهرتس $p$ و مقامش $x$ باشد کسی که $\sqrt{m^2+p^2+x^2}$ برایش ماکسیمم باشد انتخاب خواهد شد. یک ناظر بین‌المللی می‌خواهد روی رییس آینده شرط‌بندی کند و به کمک شما احتیاج دارد!

ورودی

در سطر اول فایل ورودی $n$ و در $n$ سطر بعد در هر سطر پول، شهرت و مقام یک نفر می‌آیند. (مقدار $n$ حداکثر $10^5$ است)

خروجی

در یک سطر شماره‌ی رییس آیند را بنویسید. شماره‌ی اولین فرد یک است.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
5
2 2 2
1 1 0
1 0 1
1 2 3
5 4 1
4

ابزار صفحه