المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۳:سوال ۵

درخت‌کاری

$n$ عدد صحیح داریم. می‌خواهیم گرافی بسازیم که این اعداد دنباله درجات رئوس آن باشند و در ضمن یال‌های گراف را بتوان به $k$ درخت فراگیر افراز کرد. گراف مورد نظر لزوما ساده نیست.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی دو عدد $n$ و $k$ داده شده‌اند. ($n$ و $k$ حداکثر ۱۰۰۰ می‌باشند)

در سطر دوم $n$ عدد گفته شده آمده‌اند.

خروجی

اگر مسئله جوابی نداشت عبارت No Solution را بنویسید. درغیر این صورت در فایل خروجی $k$ سطر بنویسید. در هر سطر $2n-2$ عدد آمده‌اند که دو عدد اول دو سر یال اول، دو عدد دوم دو سر یال دوم و … را مشخص می‌کنند.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
3 3
4 4 4
1 2 2 3
1 3 3 2
2 1 1 3

ابزار صفحه