المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۳:سوال ۳

ماتریس

یک جدول $m\times n$ از اعداد حقیقی داده شده است. درایه‌های آن به صورت کسری داده شده است. می‌خواهیم به جای هر عدد سقف یا کف آن عدد را بگذاریم به صورتی که جمع هر سطر و جمع هر ستون ثابت بماند. می‌دانیم که جمع هر سطر و جمع هر ستون در ابتدا عددی صحیح است.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی به ترتیب اعداد $n$ و $m$ (به ترتیب تعداد سطرها و ستون‌ها) آمده‌اند و در $n$ سطر بعد در هر سطر $2\times m$ عدد آمده است که اعداد $2i-1$ و $2i$ در این سطر صورت و مخرج درایه‌ی $i$ ام این سطر از جدول‌اند. ($m$ و $n$ حداکثر ۱۰۰۰ می‌باشد.)

خروجی

فایل خروجی باید دقیقا شامل $k$ سطر باشد و در سطر $i$ ام، جواب مستطیل $i$ ام بیاید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
2 2 1
1 1
1 1
1 1 2 2
0

ابزار صفحه