المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۳:سوال ۱

تورنمنت

یک تورنمنت $n$ راسی داریم (تورنمنت یک گراف کامل جهت‌دار است) می‌خواهیم یک راس $x$ و یک زیردرخت فراگیر به ریشه‌ی $x$ از این گراف پیدا کنیم که ارتفاع آن حداکثر ۲ است و درجه‌ی ورودی هر راس به‌جز $x$ در آن دقیقا ۱ و درجه‌ی خروجی هر راس به‌جز $x$‌ در آن حداکثر ۲ باشد.

ورودی

در خط اول فایل ورودی $n$ و در $n-1$ خط بعد نیمه پایین ماتریس مجاورت تورنمنت داده شده است.

خروجی

در صورت وجود جواب برنامه‌ی شما باید در خط اول فایل خروجی شماره‌ی راس $x$ و در $n-1$ خط بعد در هر خط دو عدد بنویسید که عدد اول ابتدا و عدد دوم انتهای یک یال از $n-1$ یال درخت باشد. در غیر این صورت در فایل خروجی No Solution بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
4
0
0 1
1 0 1
4
4 1
4 3
3 2

ابزار صفحه