المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۲:سوال ۸

فهرست مندرجات

سوال ۸

در یکی از شهرهای سرزمین عجایب، یک خیابان $A \times B$ را می‌خواهند با کاشی‌های مستطیل شکل $1\times 1$ سنگ‌فرش کنند. شهردار از شما خواسته که نحوه‌ی قرار دادن کاشی‌ها را پیدا کنید. سه نوع کاشی در دسترس است که عدد زیبایی این‌ها به ترتیب ۱-، ۰ و ۱ می‌باشد. برای حفظ تعادل و بنابراین زیبا شدن خیابان، شهردار این شرط را گذاشته که جمع عددهای زیبایی کاشی‌های مجاور یک کاشی، صفر شود. دو کاشی در صورتی مجاورند که ضلع مشترک داشته باشند.

شما باید تعداد را‌ه‌های انجام این کار را به‌دست آورید.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی به ترتیب $A$ و $B$ آمده‌اند. ($A$ و $B$ به ترتیب از ۵ و ۱۰۰ بیش‌تر نیستند.)

خروجی

در یک سطر تعداد راه‌های مجاز برای قرار دادن کاشی‌ها را بنویسید.


ابزار صفحه