المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۲:سوال ۳

خبرگزاری خالی‌بند

شبکه خبری $CNN$ گزارش جنگ را بر عهده دارد. اخبار این شبکه به دو صورت است:

  1. از روز $a$ تا $b$، $n$ نفر سرباز خودی کشته شده‌اند. این خبر در صورتی با اصول این خبرگزاری درست در می‌آید که تعداد واقعی سربازان خود کشته شده در این مدت بیش‌تر از این مقدار باشند.
  2. از روز $a$ تا $b$، $n$ نفر از سربازان دشمن کشته‌‌شده‌اند. این خبر وقتی منطبق بر اصول این خبرگزاری است که تعداد واقعی سربازان دشمن کشته شده در آن مدت کم‌تر از $n$ باشد.

در ضمن می‌دانیم هر روز، تعداد سربازان خودی کشته شده کم‌تر از سربازان کشته‌ شده‌ی دشمن هستند. یک سری گزارش در اختیار داریم. می‌خواهیم بدانیم آیا ممکن است وضعیت کشته‌شدگان واقعی جنگ به گونه‌ای باشد که این سری گزارش منطبق بر اصول $CNN$ باشد یا نه.

ورودی

در این فایل ابتدا عدد $W$ آمده است. سپس در $W$ سطر، گزارش‌ها آمده‌اند. هر گزارش با یک عدد ۱ یا ۲ آغاز می‌شود که نشان‌دهنده‌ی نوع گزارش است. سپس سه عدد $a$، $b$ و $n$ آمده‌اند. فرض کنید $a<b+1$.

خروجی

در فایل خروجی باید در تعدادی سطر، در هر سطر دو عدد بنویسید که عدد اول نشان‌دهنده‌ی تعداد کشته‌شدگان خودی و عدد دوم تعداد کشته‌شدگان دشمن است. سطر اول باید متناظر کم‌ترین شماره روز در فایل ورودی باشد و سطر آخر متناظر بیش‌ترین شماره روز. در صورت تناقض گزارش‌ها با اصول خبر‌گزاری، عبارت Impossible را بنویسید. فرض کنید $W$ حداکثر ۵۰۰ است.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
3
1 1 2 5
1 2 3 7
2 1 2 4
Impossible‎

ابزار صفحه