المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۹۲-۹۳

سال ۹۲-۹۳

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، حمید ضرابی‌زاده، محمدعلی ابام، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، مهدی صفرنژاد، کیان میرجلالی، کامران باور، سعیدرضا صدیقین، امیرمهدی احمدی‌نژاد، فرهاد شاه‌محمدی، علی بابایی، افروز جبل‌عاملی، جواد عابدی

آزمون مرحله اول

 • کمیته‌ مرحله‌ اول : حمید ضرابی‌زاده (مسئول)، مهران مهر، امیرمهدی‌ احمدی‌نژاد، علی بابایی، جواد عابدی، افروزجبل عاملی،  نوید جلال‌منش، سعید ایلچی، حامد ولی‌زاده
 • طراحان سوال‌ها: محمد قدسی، حمیدضرابی‌زاده، محمدعلی آبام، مرتضی تقفیان، امیرمهدی احمدی‌نژاد، سعید صدیقین، جواد عابدی، علی بابایی، علی‌رضا رضایی، عرفان عبدی، حامد صالح، محمدرضا ملکی، سعید ایلچی، حامد ولی‌زاده، آرمان وکیل
 • دیگر همکاران: هادی یامی، علی‌رضا ذاکری، فرزاد عبدالحسینی، ابوالفضل اسدی، سبحان میریوسفی، حسین حسین‌وند، ایمان همایونی، حسام‌الدین قربان‌زاده

آزمون مرحله دوم

 • کمیته‌ مرحله‌ دوم: افروز جبل‌عاملی (مسئول)، علی‌رضا رضایی (مسئول)،  دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی
 • طراحان سوال‌ها تشریحی: افروز جبل‌عاملی، فرهاد شاه‌محمدی، دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی
 • طراحان سوال‌های تستی: محمدعلی آبام، علی‌رضا رضایی، افروز جبل‌عاملی، ابوالفضل اسدی، فرهاد شاه‌محمدی، محمدرضا ملکی، مرتضی ثقفیان، جواد عابدی، مهران مهر، علی‌ بابایی
 • مصححین: افروز جبل‌عاملی، فرهاد شاه‌محمدی، علی‌رضا رضایی، جواد عابدی، سعید ایلچی، حامد صالح، علی‌رضا فرهادی، فرزاد عبدالحسینی، دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی، مهرداد میری
 • دیگر همکاران: حمیدضرابی‌زاده، رامتین رطبی، سعید ایلچی، محمدامین قیاسی، رضا آل‌یاسین، حامد ولی‌زاده، حامد صالح، تینا ترکمان، پویا هنریار، کیان میرجلالی، علی‌رضا فرهادی

آزمون مقدماتی برنامه‌نویسی

 • کمیته‌ مرحله‌ سوم: فرهاد شاه‌محمدی (مسئول)، علی بابایی، عرفان عبدی، حامد صالح، محمدرضا ملکی، حامد ولی‌زاده
 • طراحان سوال‌ها: فرهاد شاه‌محمدی، عرفان عبدی، حامد صالح، محمدرضا ملکی، حامد ولی‌زاده
 • مصححین: فرهاد شاه‌محمدی، دانیال مهرجردی، حامد صالح، محمدرضا ملکی، حامد ولی‌زاده
 • دیگرهمکاران: محمدعلی آبام، کیان میرجلالی، افروز جبل‌عاملی، بهروز ربیعی، سعید ایلچی، کیوان علی‌زاده، ابوالفضل اسدی

دوره تابستانی

 • مسئول: محمدعلی آبام
 • مدرسین درس الگوریتم: فرهاد شاه‌محمدی، حامد صالح، محمدرضا ملکی
 • مدرسین درس گراف: افروز جبل‌عاملی، محمدامین غیاثی
 • مدرسین درس زبان: حامدولی‌زاده، علی‌رضا فرهادی
 • مدرسین درس ترکیبیات: علی‌رضا رضایی، ابوالفضل اسدی
 • مدرس درس ویژه: محمدعلی آبام
 • مدرس آموزش کد نویسی: کیان میرجلالی
 • آموزش لینوکس: حامد صالح
 • مسئولین کلاس‌های عملی: حامد صالح، محمدرضا ملکی
 • زیرکمیته ازمون‌های عملی: سعید ایلچی (مسئول)، علی‌رضا فرهادی ،  حامدصالح ، محمدرضا ملکی، کیوان علی‌زاده، امیرمحسن آهن‌چی
 • زیرکمیته ازمون‌های تئوری: افروز جبل‌عاملی (مسئول)، دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی، مهرداد میری
 • مدرسین کلاس‌های عملی: محمدرضا ملکی، سعید ایلچی، حامد صالح، عرفان عبدی، خدیجه شیخان، علی‌رضا فرهادی، آرش پورضرابی، پویا مصدق، ایمان جامی‌مقدم، کیون علی‌زاده، فرزاد عبدالحسینی، مهدی بهروزی‌خواه، هومن هاشمی، محمدامین خشخاشی‌مقدم، مجتبی فیاض‌بخش، امیرمحسن آهنچی، علی‌رضا نصری عبس‌آباد، پویا میرحسینی، سپهر موسوی، آرش پوردامغانی، مهرداد میری
 • طراحان سوال‌های نظری: افروز جبل‌عاملی، علی‌رضا رضایی، دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی، مهرداد میری، محمدرضا ملکی، حامد صالح، حامد ولی‌زاده، محمدامین قیاسی، رضا حسینی، محمدآبادی
 • مصححین سوال‌های نظری: افروز جبل‌عاملی، علی‌رضا رضایی، دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی، مهرداد میری، محمدرضا ملکی، حامد صالح، سعید ایلچی، حامد ولی‌زاده، آرش بیک‌محمدی، فرزاد یعقوبی، مجتبی فیاض‌بخش، پویا مصدق، کیوان علی‌زاده
 • طراحان سوال‌های عملی: محمدرضا ملکی، سعید ایلچی، حامد صالح، کیوان علی‌زاده، مجتبی فیاض‌بخش، امیرمحسن آهنچی، محسن فردوسی
 • مصححین سوال‌های عملی: محمدرضا ملکی، سعید ایلچی، حامد صالح، علی‌رضا فرهادی، محمدامین خشخاشی‌مقدم، مجتبی فیاض‌بخش، امیرمحسن آهنچی
 • دیگرهمکاران: محمدتقی حاجی‌آقایی، علی شریفی زارچی

دوره طلا

 • کمیته دوره طلا: فرهاد شاه‌محمدی (مسئول)، دانیال مهرجردی، حامدولی‌زاده، محمدرضا ملکی
 • مدرسین:  محمدعلی آبام، کیان میرجلالی، سعیدرضا صدیقین، علی‌رضا رضایی، سهیل احسانی، افروز جبل‌عاملی، دانیال مهرجردی، محمدرضا ملکی، حامد ولی‌زاده

دوره انتخاب تیم

 • کمیته انتخاب تیم: امیرمهدی احمدی‌نژاد (مسئول)، سعیدرضا صدیقین، کیان میرجلالی، علی‌بابایی، سعید ایلچی، حامد ولی‌زاده، حامد صالح، محمدرضا ملکی
 • طراحان سوال‌ها: حمید ضرابی‌زاده، سعیدرضا صدیقین، امیرمهدی احمدی‌نژاد، علی بابایی، سعید ایلچی، محمدرضا ملکی
 • مصححین:  امیرمهدی احمدی‌نژاد، سعیدرضا صدیقین، کیان میرجلالی، امیر شریف‌زاده، علی‌بابایی، سعید ایلچی، کیوان علی‌زاده، علی‌رضا فرهادی، حامد صالح، محمدرضا ملکی
 • دیگر همکاران:  محمدعلی آبام، احمد خواجه‌نژاد

دوره آمادگی تیم

 • کمیته آمادگی تیم: امیرمهدی احمدی‌نژاد (مسئول)، حمید ضرابی‌زاده، محمدعلی آبام، کیان میرجلالی، محمدرضا ملکی، حامد ولی‌زاده
 • مدرسین:  حمید ضرابی‌زاده، محمدعلی آبام، هادی فروغمند اعرابی،  کیان میرجلالی، علی بابایی، مهرداد طهماسبی، مهران خلدی، سجاد جلالی،  سعید ایلچی، علی‌رضا فرهادی

همراهان تیم

 • سرپرست اول: حمید ضرابی‌زاده
 •  سرپرست دوم: امیرمهدی احمدی‌نژاد
 • عضو کمیته بین‌المللی: محمدعلی آبام
 • عضو کمیته علمی مسابقات جهانی: علی شریفی‌زارچی

ابزار صفحه