المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۹-۹۰

سال ۸۹-۹۰

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور،  محمدعلی ابام، محمدعلی صفری، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، کامران باور،آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، سعیدرضا صدیقین، فرتاش فقری

آزمون مرحله اول

 • مسئول: علی شریفی‌زارچی
 • طراحان سوال‌ها: محمدقدسی، محمدعلی صفری، هادی فروغمند اعرابی، ایدین نصیری‌شرق، سعیدرضا صدیقین، مهرداد طهماسبی، علی بابایی
 • دیگر همکاران: کامران باور، حمید مهینی، شایان احسانی، محمد مهینی، فرتاش فقری

آزمون مرحله دوم

 • مسئول: حمید مهینی
 • طراحان سوال‌ها تشریحی: فرتاش فقری، افروز جبل‌عاملی، مهرداد طهماسبی، علی خزلی، فرهاد شاه‌محمدی
 • طراحان سوال‌های تستی:  حمید مهینی، مرتضی ثقفیان، آیدین نصیری‌شرق، علی بابایی، جواد عابدی،  سعیدرضا صدیقین، محمدعلی ابام
 • مصححین: حمید مهینی، محمد مهینی، کامران باور، فرتاش فقری، آیدین نصیری‌شرق، شایان احسانی، پویا جلالی، کیان میرجلالی، مرتضی ثفقیان
 • دیگر همکاران: جمالی، محمدعلی صفری، امیربهشاد شهراسبی، رامتین رطبی، عرفان عبدی، کیان میرجلالی

آزمون مقدماتی برنامه‌نویسی

 • مسئولین: آیدین نصیری‌شرق، فرتاش فقری
 • طراحان سوال‌ها: آیدین نصیری‌شرق، فرهاد شاه‌محمدی، سعیدرضا صدیقین، رامتین رطبی
 • مصححین: آیدین نصیری‌شرق، فرهاد شاه‌محمدی، مهران خلدی
 • دیگرهمکاران: محمدعلی صفری، محمد رسولی، علی خردمند، حسام باقرنژاد

دوره تابستانی

 • مسئول: محمدعلی آبام
 • مدرسین درس الگوریتم: امیرمهدی احمدی‌نژاد، افروز جبل‌عاملی
 • مدرسین درس گراف: حسین اسفندیاری، علی‌رضا رضایی
 • مدرسن درس زبان: آیدین نصیری‌شرق، فرهاد شاه‌محمدی
 • مدرس درس ترکیبیات: محرم ایردموسی
 • مدرس نظریه زبان‌ها: رامتین رطبی
 • مدرس درس ویژه: علی بابایی
 • مسئول کلاس‌های عملی: سعیدرضا صدیقین
 • زیرکمیته ازمون‌های عملی: سعیدرضا صدیقین (مسئول)، سهیل احسانی، حسام باقرنژاد، محمدعلی ابام، علی بابایی، رامتین رطبی، فرهاد شاه‌محمدی
 • زیرکمیته ازمون‌های تئوری: علی بابایی (مسئول)، افروز جبل‌عاملی، محمدعلی ابام، مهرداد طهماسبی، جواد عابدی
 • مدرسین کلاس‌های عملی: فرتاش فقری، فرهاد شاه‌محمدی، امیر شریف‌زاده، رامتین رطبی، امیربهشاد شهراسبی، صدرا یزادن‌بد، افروز جبل‌عاملی، محمد رسولی، سهیل احسانی، حسین سخاوت، سجاد جلالی، حسام باقرنژاد، مهران خلدی، نازنین علی‌پور، سارا صبور، عرفان عبدی، آرین اربابی،
 • طراحان سوال‌های نظری: علی بابایی، رامتین رطبی، مهرداد طهماسبی، افروز جبل‌عاملی، جواد عابدی، محرم ایردموسی، محمدعلی ابام
 • مصححین سوال‌های نظری: علی بابایی، رامتین رطبی، مهرداد طهماسبی، افروز جبل‌عاملی، جواد عابدی، محرم ایردموسی
 • طراحان سوال‌های عملی: سعیدرضا صدیقین، فرهاد شاه‌محمدی، علی بابایی، امیربهشاد شهراسبی، حسام باقرنژاد، افروز جبل‌عاملی، سهیل احسانی، رامتین رطبی، محمدعلی ابام
 • مصححین سوال‌های عملی: فرهاد شاه‌محمدی، سعیدرضا صدیقین، افروز جبل‌عاملی، سهیل احسانی، رامتین رطبی، حسام باقرنژاد، مهران خلدی، مهرداد طهماسبی
 • دیگرهمکاران: محمدعلی صفری، احمد خواجه‌نژاد، مرتضی زادی‌مقدم

دوره طلا

 • مسئول: فرتاش فقری، محمدعلی صفری
 • مدرسین: آیدین نصیری‌شرق، مهدی صفرنژاد، امیرمهدی احمدی‌نژاد، سعیدرضا صدیقین، امیر شریف‌زاده، علی بابایی، سهیل احسانی، صدرا یزدان‌بد، رامتین رطبی، کیان میرجلالی، بهروز ربیعی، حسین اسفندیاری، علی شریفی‌زارچی، فرشته خانی، محمد مهینی، مهرداد طهماسبی، محمد رسولی، عباس حسینی، دانش غفورزاده
 • دیگرهمکاران: محمد صالحه

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: کامران باور
 • طراحان سوال‌ها: کامران باور، سعیدرضا صدیقین، ایدین نصیری‌شرق، علی بابایی، محمدعلی ابام
 • مصححین: کامران باور، سعیدرضا صدیقین، آیدین نصیری‌شرق، علی بابایی
 • دیگر همکاران: محمدعلی صفری، علی شریفی‌زارچی، فرتاش فقری، محمد رسولی، مهرداد طهماسبی، حمید مهینی

دوره آمادگی تیم

 • مسئول: سعیدرضا صدیقین
 • مدرسین: علی شریفی‌زارچی، ایدین نصیری‌شرق، مهدی صفرنژاد، فرتاش فقری، علی بابایی، علی‌رضا  ذاکری

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمدعلی صفری
 •  سرپرست دوم و مربی: آیدین نصیری‌شرق
 • ناظرعلمی: محمدعلی ابام

ابزار صفحه