المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۶-۸۷

سال ۸۶-۸۷

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور،  کسری علیشاهی، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، کامران باور،آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، کیان میرجلالی، امین صادقی، شایان اویس قرن

آزمون مرحله اول

 • مسئول: امین صادقی
 • طراحان سوال‌ها:  مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، محمد مهینی، امین صادقی، مرتضی ثقفیان، افشین نیک‌زاد، نوید ذوالقدر، محسن تقدسی، نیما احمدی‌پور، مصطفی مهدیه، سپیده مه‌آبادی، پویا جلالی، حسام اخلاق‌پور
 • دیگر همکاران: آیدین نصیری‌شرق، بهین مولایی،  میثم عقیقی، وحید لیاقت، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، شایان احسانی، سینا صادقیان

آزمون مرحله دوم

 • مسئول: مرتضی زادی‌مقدم
 • طراحان سوال‌ها تشریحی: مرتضی زادی‌مقدم، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مرتضی ثقفیان، علی خزعلی، افشین نیک‌زاد
 • مصححین: مرتضی زادی‌مقدم، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مرتضی ثقفیان، افشین نیک‌زاد، سروش حسینی
 • دیگر همکاران: کیان میرجلالی، وحید لیاقت، احمد خواجه‌نژاد

دوره تابستانی

 • مسئول: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرسین درس الگوریتم: افشین نیک‌زاد، حمید مهینی، آیدین نصیری‌شرق، احمد خواجه‌نژاد
 • مدرسین درس گراف: مرتضی زادی‌مقدم، احمد خواجه‌نژاد
 • مدرسین درس ترکیبیات: محمد مهینی، مرتضی زادی‌مقدم
 • مدرسن درس زبان: آیدین نصیری‌شرق، نوید ذوالقدر
 • مدرس مبانی: بهین مولایی، امیر ملک‌زاده،  وحید لیاقت
 • درس ویژه: مرتضی زادی‌مقدم
 • حل مساله: حمید مهینی، مرتضی زادی‌مقدم، محسن تقدسی، وحید لیاقت
 • مدرسین کلاس‌های عملی: محسن تقدسی، سروش حسینی، مصطفی وفادوست،  مرتضی زادی‌مقدم، سپیده مه‌ابادی، امین صادقی، شایان مدیری، افشین نیک‌زاد، وحید لیاقت،  شایان احسانی، احمد خواجه‌نژاد، نیما احمدی‌پور، سینا صادقیان، بهین مولایی، پویا جلالی، حسن نیک‌آئین، امیرمهدی احمدی‌نژاد،
 • طراحان سوال‌های نظری: مرتضی‌زادی مقدم،  آیدین نصیری‌شرق، افشین نیک‌زاد، محمد مهینی، نوید ذوالقدر، سینا صادقیان،  مصطفی وفادوست
 • مصححین سوال‌های نظری: مرتضی‌زادی مقدم،  آیدین نصیری‌شرق، افشین نیک‌زاد، محمد مهینی، نوید ذوالقدر، مرتضی ثقفیان
 • طراحان سوال‌های عملی: آیدین نصیری‌شرق، مرتضی زادی‌مقدم،  نیما احمدی‌پور، سینا صادقیان، سپیده مه‌آبادی، مصطفی وفادوست
 • مصححین سوال‌های عملی: آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی،  نیما احمدی‌پور، سینا صادقیان، سپیده مه‌آبادی، مصطفی وفادوست
 • دیگر همکاران: مصطفی مهدیه، پویا وحیدی

دوره زمستانی

 • مسئول: کیان میرجلالی، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی
 • مدرسین: محمدهادی فروغمند، حامد احمدی‌نژاد، مرتضی زادی‌مقدم، محمد نوروزی، کیان میر‌جلالی، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مصطفی وفادوست، امین صادقی، بهین مولایی، حسن نیک‌آئین، وحید لیاقت، افشین نیک‌زاد، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، نیما احمدی‌پور، شایان احسانی، سینا صادقیان، سپیده مه‌آبادی
 • دیگرهمکاران: امیر ملک‌زاده، مصطفی مهدیه، حمید حق‌شناس، پویا جلالی، حسام‌الدین اخلاق‌پور

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: کیان میرجلالی، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی
 • طراحان سوال‌ها: مرتضی زادی‌مقدم، امین سیدی، کیان میرجلالی، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، امین صادقی، بهین مولایی، افشین نیک‌زاد، محسن تقدسی، نیما احمدی‌پور، مصطفی مهدیه
 • مصححین: علی شریقی، مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مصطفی وفادوست، بهین مولایی، حسن نیک‌آئین، وحید لیاقت، امیر ملک‌زاده، افشین نیک‌زاد، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، نوید ذوالقدر، محسن تقدسی، نیما احمدی‌پور، مصطفی مهدیه، حمید حق‌شناس، سینا صادقیان، سپیده مه‌آبادی، پویا جلالی، حسام اخلاق‌پور
 • دیگر همکاران: محمد نوروزی، حسن نیک‌آئین، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، نوید ذوالقدر، شایان احسانی، سپیده مه‌آبادی، پویا جلالی

دوره آمادگی تیم

 • مسئول:  هادی فروغمند‌اعرابی، بهین مولایی
 • مدرسین: علی شریفی‌زارچی، حامد احمدی‌نژاد، کیان میرجلالی، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، امیر ملک‌زاده
 • دیگر همکاران: مصطفی وفادوست، امین صادقی، وحید لیاقت، افشین نیک‌زاد، سروش حسینی، نوید ذوالقدر

همراهان تیم

 • به علت عدم صدور ویزا تیم اعزام نشد.

ابزار صفحه