المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۵-۸۶

سال ۸۵-۸۶

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، کسری علیشاهی، شایان اویس قرن، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، آیدین نصیری‌شرق، امین صادقی، کیان میرجلالی

آزمون مرحله اول

 • مسئول:
 • طراحان سوال‌ها: کیان میرجلالی، آیدین نصیری‌شرق، مرتضی زادی‌مقدم، حامد احمدی‌نژاد، محمد مهینی، افشین نیک‌زاد، وحید لیاقت، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، نوید ذوالقدر، شایان مدیری، میثم عقیقی، مرتضی ثقفیان

آزمون مرحله دوم

 • مسئول:
 • طراحان سوال‌ها تشریحی: دکتر محمد قدسی، حمید مهینی، مرتضی زادی‌مقدم، امین سیدی، کیان میرجلالی، افشین نیک‌زاد، سروش حسینی
 • مصححین: حمید مهینی، مرتضی زادی‌مقدم، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، امین صادقی، افشین نیک‌زاد، سروش حسینی
 • دیگر همکاران: وحیدلیاقت، بهین مولایی، محمد نوروزی

دوره تابستانی

 • مسئول: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرسین درس الگوریتم: افشین نیک‌زاد، آیدین نصیری‌شرق
 • مدرسین درس گراف: مرتضی زادی‌مقدم، محمد نوروزی، احمد خواجه‌نژاد
 • مدرسن درس زبان: شایان اویس‌قرن
 • مدرس درس ترکیبیات: پویا حاتمی، عباس محرابیان
 • مدرس درس مبانی: امیرملک‌زاده، نوید ذوالقدر
 • مدرس نظریه بازی‌ها: حمید مهینی، مرتضی زادی‌مقدم
 • حل مساله: عباس محرابیان، شایان مدیری، مرتضی زادی‌مقدم، سروش حسینی، احمد خواجه‌نژاد
 • مدرسین کلاس‌های عملی: حامد احمدی‌نژاد، مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، محمد نوروزی، شایان اویس قرن، پویا حاتمی، بهین مولایی، محمد مهینی، مصطفی وفادوست، امین صادقی، وحید لیاقت، افشین نیک‌زاد، امیر ملک‌زاده، نوید ذوالقدر، سروش حسینی، احمد خواجه‌نژاد، شایان مدیری، هانیه میرزایی، مهدی صفرنژاد، محسن تقدسی، حسن نیک‌آئین، سارا احمدیان
 • طراحان سوال‌های نظری: مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، محمد نوروزی، شایان اویس‌قرن، ایدین نصیری‌شرق، پویا حاتمی، عباس محرابیان، محمد مهینی، افشین نیک‌زاد، امیرملک‌زاده، احمدخواجه‌نژاد، حمید مهینی، نیما احمدی‌پور
 • مصححین سوال‌های نظری: مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، محمد نوروزی، شایان اویس‌قرن، ایدین نصیری‌شرق، پویا حاتمی، عباس محرابیان، افشین نیک‌زاد، امیرملک‌زاده، نوید ذوالقدر، حمید مهینی، نیما احمدی‌پور
 • طراحان سوال‌های عملی: مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، محمد نوروزی، آیدین نصیری‌شرق، بهین مولایی، محمد مهینی، افشین نیک‌زاد، مصطفی وفادوست
 • مصححین سوال‌های عملی: حامد احمدی‌نژاد، کیان میرجلالی، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مصطفی وفادوست، افشین نیک‌زاد،
 • دیگر همکاران: امین سیدی، محمدحسین باطنی

دوره زمستانی

 • مسئول: 
 • مدرسین: حامد احمدی‌نژاد، امین صادقی، کیان میرجلالی، محمد مهینی، علی شریفی‌زارچی، افشین نیک‌زاد، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، شایان مدیری آثاری، وحید لیاقت، امین سیدی، امیر ملک‌زاده، احمد خواجه‌نژاد، بهین مولایی، سروش حسینی
 • دیگرهمکاران: مصطفی وفادوست

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: شایان اویس‌قرن
 • طراحان سوال‌ها: محمدهادی فروغمند، محمدحسین باطنی، حامد احمدی‌نژاد، مرتضی زادی‌مقدم، امین سیدی، محمد نوروزی، کیان میرجلالی، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، وحید لیاقت، افشین نیک‌زاد، سروش حسینی
 • مصححین: حامد احمدی‌نژاد، مرتضی زادی‌مقدم، امین سیدی، محمد نوروزی، کیان میرجلالی، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مصطفی وفادوست، امین صادقی، بهین مولایی، وحید لیاقت، افشین نیک‌زاد، امیر ملک‌زاده، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، نوید ذوالقدر

دوره آمادگی تیم

 • مسئول: حامد احمدی‌نژاد
 • مدرسین: علی شریفی،  کیان میر‌جلالی، شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، محمدامین صادقی
 • دیگر همکاران:  امیر ملک‌زاده، نیما احمدی‌پور

همراهان تیم

 • سرپرست اول: قاسم جابری‌پور
 •  سرپرست دوم: حامد احمدی‌نژاد
 • ناظرعلمی: هادی فروغمند اعرابی
 • ناظرعلمی: سماء گلیایی

ابزار صفحه