المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۴-۸۵

سال ۸۴-۸۵

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، کسری علیشاهی، شایان اویس قرن، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، آیدین نصیری‌شرق

آزمون مرحله اول

 • مسئول:
 • طراحان سوال‌ها:
 • دیگر همکاران:

آزمون مرحله دوم

 • مسئول:
 • طراحان سوال‌ها تشریحی: مهدی صفرنژاد، محمد نوروزی، آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن،  محمد قدسی، مرتضی زادی‌مقدم، محمد محرمی
 • مصححین: مهدی صفرنژاد، آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، حمید مهینی، محمد نوروزی، امین سیدی، شایان اویس‌قرن، دکتر محمد قدسی، محمدحسین باطنی، محمد محرمی مرتضی زادی‌مقدم

دوره تابستانی

 • مسئول: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرسین درس الگوریتم: آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی، امین سیدی، بهین مولایی
 • مدرسین درس گراف: مرتضی زادی‌مقدم، محمد مهینی
 • مدرسن درس زبان: شایان اویس‌قرن
 • مدرس درس ترکیبیات: سروش ثابت، عباس محرابیان، مصطفی عین‌الله‌زاده
 • مدرس درس مبانی: محمد نوروزی
 • مدرس نظریه زبان‌ها: کیان میرجلالی
 • حل مساله: امین سیدی، محمدامین صادقی، مصطفی وفادوست
 • مدرسین کلاس‌های عملی: شایان اویس‌قرن، آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی، امین سیدی، مرتضی زادی‌مقدم، محمد نوروزی، محمدحسین باطنی، سیاوش بن‌عباس، محمدامین صادقی، عباس محرابیان، بهین مولایی، کیان میرجلالی، مصطفی وفادوست، پویا اسفندیار، صالح دیندار، سیاوش رهبر، مهرداد فرج‌تبار، هانیه میرزایی
 • طراحان سوال‌های نظری:  آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی، امین سیدی، مرتضی زادی‌مقدم، محمد نوروزی، محمدحسین باطنی،  عباس محرابیان، کیان میرجلالی، امید اعتصامی، حمید مهینی
 • مصححین سوال‌های نظری: آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی، مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی،  عباس محرابیان، محمد نوروزی
 • طراحان سوال‌های عملی:  آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی، امین سیدی، مرتضی زادی‌مقدم، محمد نوروزی، محمدحسین باطنی،  عباس محرابیان، کیان میرجلالی
 • مصححین سوال‌های عملی: آیدین نصیری‌شرق، شایان اویس‌قرن، محمد مهینی، محمد نوروزی
 • دیگر همکاران: محمد محرمی، پویا حاتمی

دوره زمستانی

 • مسئول: 
 • مدرسین:
 • دیگرهمکاران:

دوره انتخاب تیم

 • مسئول:
 • طراحان سوال‌ها:
 • مصححین:
 • دیگر همکاران:

دوره آمادگی تیم

 • مسئول:
 • مدرسین:

همراهان تیم

 • سرپرست اول: قاسم جابری‌پور
 •  سرپرست دوم: محمد مهینی
 • ناظرعلمی: امین سیدی رشخوار

ابزار صفحه