المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۱-۸۲

سال ۸۱-۸۲

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، قاسم جابری‌پور، محمدعلی آبام، محمد محمودی، حامد احمدی‌نژاد، محمدحسین باطنی، محمد محرمی، سیاوش بن‌عباس


ابزار صفحه