المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:برنامه نویسی:متغیرها

متغیر‌ها

هر متغیر بخشی از حافظه‌ی کامپیوتر را با نامی که برای آن مشخص می‌کنیم در اختیار ما قرار می‌دهد. می توانیم در آن بخش از حافظه مقداری را ذخیره کنیم و مقدار ذخیره شده در آن را بخوانیم. هر متغیر نوعی دارد که میزان حافظه‌ی مورد نیاز آن و نحوه‌ی ذخیره‌ی مقدارش در حافظه، بازه‌ی مقادیری که می‌تواند ذخیره کند و عملگر‌های تعریف شده روی آن را مشخص می‌کند.

برخی از انواع متغیرها در انواع داده‌های اولیه معرفی شده‌اند.

نام‌گذاری

نام یک متغیر می‌تواند شامل حروف لاتین، ارقام و کاراکتر _ باشد. حرف اول نام متغیر نمی‌تواند یک رقم باشد. همچنین حروف کوچک و حروف بزرگ در نام متغیر‌ها تفاوت دارند.

همواره سعی کنید که نام هر متغیر را متناسب با کاربرد آن در برنامه و مقداری که قرار است ذخیره کند، انتخاب کنید. این گونه احتمال رخ دادن خطا در برنامه‌ی شما کمتر می‌شود و برنامه خواناتر می‌شود.

تعریف متغیر

برای تعریف یک متغیر جدید باید نوع و نام متغیر را مشخص کنیم.

int a, b = 5;
 
int c = b;
 
long long x_0;
x_0 = -10;
 
double PI;
PI = 3.14;
 
char letter = 'H';
 
bool does_santa_exist = true;

در مثال بالا می‌بینید که می‌توان چند متغیر از یک نوع را همزمان تعریف کرد. همچنین می‌توان هنگام تعریف هر متغیر به آن مقدار اولیه‌ای تخصیص داد.


ابزار صفحه