المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:تشخیص داخل بودن نقطه در چندضلعی

بررسی داخل بودن نقطه در چند ضلعی

یکی از مسله‌های مهم در زمینه الگوریتم‌های هندسی و سایر مسایل مربوط به هندسه ترکیبیاتی ، مسله بررسی داخل بودن یک نقطه مانند $P$ در چند ضلعی ساده(چند ضلعی که اضلاعش هم‌دیگر را قطع نمی‌کنند) $Q$ می باشد.یکی از روش های ساده برای حل این مسله رسم نیم‌خط دلخواهی مانند $\overrightarrow{Px}$ و بررسی تعداد نقاط تقاطع آن با اضلاع $Q$ است. در صورتی که این تعداد زوج باشد $P$ درون $Q$ قرار دارد و در صورتی که این تعداد فرد باشد $P$ بیرون $Q$ قرار دارد.اثبات این مطلب به عهده خواننده! .

پیچیدگی‌ الگوریتم

مرتبه زمانی الگوریتم از$O(n)$ و حافظه مصرف شده از $O(1)$ می‌باشد.

پیاده‌سازی اولیه

semiLine_soul.c
#include <iostream>
#define MIN(x,y) (x < y ? x : y)
#define MAX(x,y) (x > y ? x : y)
#define INSIDE 0
#define OUTSIDE 1
 
typedef struct {
  double x,y;
} Point;
 
int InsidePolygon(Point *polygon,int N,Point p)
{
 int counter = 0;
 int i;
 double xinters;
 Point p1,p2;
 
 p1 = polygon[0];
 for (i=1;i<=N;i++) {
  p2 = polygon[i % N];
  if (p.y > MIN(p1.y,p2.y)) {
   if (p.y <= MAX(p1.y,p2.y)) {
    if (p.x <= MAX(p1.x,p2.x)) {
     if (p1.y != p2.y) {
      xinters = (p.y-p1.y)*(p2.x-p1.x)/(p2.y-p1.y)+p1.x;
      if (p1.x == p2.x || p.x <= xinters)
       counter++;
     }
    }
   }
  }
  p1 = p2;
 }
 
 if (counter % 2 == 0)
  return(OUTSIDE);
 else
  return(INSIDE);
}

پیاده‌سازی دیگر

در این روش حول نقطه $P$ تمام اضلاع را مشاهده کرده و همه زوایای به‌دست آمده را به صورت جهت دار با هم جمع می‌زنیم.در صورتی مجموع $2\pi$ شود نقطه داخل چند ضلعی قرار دارد و در صورتی که مجموع $0$ شود نقطه خارج چندضلعی قرار دارد.

‌‌Angle_Soul.c
#include <iostream>
 
typedef struct {
  int h,v;
} Point;
 
int InsidePolygon(Point *polygon,int n,Point p)
{
  int i;
  double angle=0;
  Point p1,p2;
 
  for (i=0;i<n;i++) {
   p1.h = polygon[i].h - p.h;
   p1.v = polygon[i].v - p.v;
   p2.h = polygon[(i+1)%n].h - p.h;
   p2.v = polygon[(i+1)%n].v - p.v;
   angle += Angle2D(p1.h,p1.v,p2.h,p2.v);
  }
 
  if (ABS(angle) < PI)
   return(FALSE);
  else
   return(TRUE);
}
 
/*
  Return the angle between two vectors on a plane
  The angle is from vector 1 to vector 2, positive anticlockwise
  The result is between -pi -> pi
*/
double Angle2D(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
  double dtheta,theta1,theta2;
 
  theta1 = atan2(y1,x1);
  theta2 = atan2(y2,x2);
  dtheta = theta2 - theta1;
  while (dtheta > PI)
   dtheta -= TWOPI;
  while (dtheta < -PI)
   dtheta += TWOPI;
 
  return(dtheta);
}

مراجع

- پیاده سازی اولیه


- پیاده سازی دیگر


خواننده‌ی گرامی، لطفا در صورت داشتن پیشنهاد یا مشاهده‌ی مشکل (علمی، تایپی و …) در این صفحه، به ما اطلاع دهید:

نظرات

نظر خود را وارد کنید. دستورات ویکی مجاز است:
 

ابزار صفحه