المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:آمزش مجازی دوره ی تابستان:فهرست

آموزش مجازی دوره‌ی تابستان

در این صفحه، فیلم‌های دوره‌ی تابستان سال‌های قبل و برخی فیلم‌های آموزشی دیگر طبق جدول زمانبندی مشخص، گرد آمده است تا همه‌ی دانش‌آموزان بتوانند از آن بهره ببرند.

زمانبندی دروس

زمانبدی درس‌ها و آزمون‌ها و لینک به فیلم‌های آموزشی را اینجا می‌توانید مشاهده کنید.

کلاس درس کوئرا

در کوئرا کلاس درسی ایجاد شده است که با مراجعه به آن می‌توانید با دانش‌آموزان دیگر برای حل تمرین‌ها و موضوعات دیگر بحث کنید و کدهای خود برای حل تمرین‌های عملی را ارسال کنید.

ریز مواد الگوریتم

جلسه عنوان تمرین
۱ مقایسه زمان اجرای الگوریتم‌ها - رشد توابع
۲ تحلیل الگوریتم‌های ترتیبی - مرتب سازی حبابی و ادغامی
۳ تحلیل پیچیدگی - حل رابطه بازگشتی
۴ الگوریتم‌های مرتب‌سازی - روش تقسیم و حل
۵ داده‌ساختارهای پایه: پشته، صف، صف دوطرفه، لیست پیوندی، درخت جست‌وجوی دودویی
۶ تقسیم و حل - جست‌وجو دودویی و ternary
۷ الگوریتم‌های پیمایش گراف - جست‌وجوی عمق‌اول و سطح‌اول
۸ تحلیل سرشکن
۹ برنامه‌ریزی پویا (۱)
۱۰ برنامه‌ریزی پویا (۲) - همه‌ی زوج کوتاه‌ترین مسیرها
۱۱ مرتبه‌ی آماری
۱۲ برنامه‌ریزی پویا (۳)
۱۳ برنامه‌ریزی پویا (۴)
۱۴ تطابق رشته‌ - الگوریتم KMP
۱۵ تطابق رشته‌ - Hash - Suffix Array
۱۶ الگوریتم‌های گراف - کوتاه‌ترین مسیر، Bellman Ford، Dijkstra
۱۷ الگوریتم‌های گراف - ادامه کوتاه‌ترین مسیر، DAG
۱۸ Suffix Array - مولفه‌های قویا همبند - Topological Sort
۱۹ الگوریتم‌های گراف - Disjoint Set Union - Minimum Spanning Tree
۲۰ Segment Tree
۲۱ Segment Tree - Range Minimum Query - Lowest Common Ancestor - Fenwick Tree
۲۲ Matching در گراف دو بخشی
۲۳ Matching در گراف دو بخشی - مسئله صدق‌پذیری دودویی (2 Sat)
۲۴ SQRT Decomposition - Mo's Algorithm
۲۵ SQRT Decomposition - Mo's Algorithm
۲۶ Segment Tree - Lazy Evaluation
۲۷ Segment Tree - Fenwick Tree - Centroid Decomposition

ریز مواد گراف

جلسه عنوان تمرین
۱ مقدمات ۱ -
۲ مقدمات ۲ تمرین سری ۱
۳ فاصله، قطر، مرکز، کمر گراف-
۴ درخت‌ها تمرین سری ۲
۵ دنباله‌های گرافیک -
۶ حل تمرین سری ۱ -
۷ گراف‌های جهت‌دار تمرین سری ۳
۸ حل تمرین سری ۲ -
۹ گراف‌های همیلتونی -
۱۰ حل تمرین سری ۳ -
۱۱ تطابق، قضیه ازدواج -
۱۲ عدد استقلال، پوشش رأسی، یالی تمرین سری ۴
۱۳ دو همبندی و بلوک -
۱۴ برش رأسی و یالی و k همبندی تمرین سری ۵
۱۵ حل تمرین سری ۴ -
۱۶ حل تمرین سری ۵ -

ریز مواد ترکیبیات

ریز مواد زبان برنامه‌نویسی

منابع کمک آموزشی


ابزار صفحه