المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آزمون ها:دوره ی انتخاب تیم:فهرست

آزمون‌های دوره‌ی انتخاب تیم

دوره‌ آزمون
۲۲ روز اول
روز دوم
روز سوم
۲۱ تمرینی
روز اول
روز دوم
۲۰ APIO2011
۱۹ آزمون‌های انتخاب طلا
روز اول
روز دوم
روز سوم
آزمون‌های انتخاب تیم
http://apio.olympiad.org/2010
http://www.ut.ee/boi/
http://www.hsin.hr/coci/archive/2009_2010/ Contest#7
۱۸ روز اول
روز دوم
روز سوم
۱۷ آزمون تمرینی: تراوزشرکت هیولاهاسه‌تایی‌ها
آزمون اول: جک و لوبیای سحرآمیزمرتب‌سازی دو مرحله‌ایپردازه‌کُشون
آزمون دوم: دور فردسازمان اطلاعاتیجزیره‌ی گنج
آزمون سوم: مورچه‌نگاریزندگی یک مورچهنخ‌کِشی
آزمون چهارم: گردن‌بنداعدادترافیک
آزمون پنجم: آفریقاکلیکلوله‌های آب
Practice: BalanceMonsters Inc.Triples
First Exam: Jack and the Magic BeansTwo-stage SortingKillall
Second Exam: Odd CycleThe AgencyTreasure Island
Third Exam: AntographyA Bug's LifePull the String
Fourth Exam: NecklaceNumbersTraffic
Fifth Exam: AfricaClickWater Pipes
۱۶ آزمون تمرینی: مرتب‌سازی خطرناکجدول باینری
آزمون اول: شهرک مافیافاصله‌ی چندنقطه‌ای‌هاآرایشگر خوش‌سفر
آزمون دوم: چهارراهپول توجیبیرنگ‌آمیزی بازه‌ها
آزمون سوم: رمزگشاییتله‌کابینتونل‌های کپل
آزمون چهارم: لشکرکشیموسیقی فشردهکاشی کاری
آزمون پنجم: دزدان دریایی کارائیببازی شیرینچندضلعی
آزمون ششم: تخم‌مرغ‌هامتروی خفنجشنواره
۱۵ آزمون تمرینی: بازی مضاربدومینوهاپرچم لهستان
آزمون اول: کندوی عسلجای‌گشت‌بازیعکس ابونتوها
آزمون دوم: جشن تولددایره‌های رنگیننوسانات غذایی
آزمون سوم: چندضلعیمحمد تنبلجنگ‌های تن‌به‌تن
آزمون چهارم: لیوان‌هاحرکات عجیبآهنگرنجار
آزمون پنجم: حسن کچلیاران حلقه – اسب‌ها

ابزار صفحه