المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۹:سوال ۱۰

سوال ۱۰

الگوریتم زیر را در نظر بگیرید:

 1. مقادیر $ans$، $s$ و $i$ را به ترتیب ۰، ۰ و ۱ قرار بده.
 2. مجموعه‌ی $X$ را تهی قرار بده.
 3. مقدار $i$ را $i+1$ قرار بده.
 4. اگر $i$ برابر ۱۰ بود، مقدار $ans$ را $ans+s$ قرار بده؛ در غیر این صورت به مرحله‌ی ۳ برو.
 5. مقدار $i$ را $i-1$ قرار بده.
 6. اگر $i$ برابر صفر بود، به مرحله‌ی ۱۰ برو.
 7. اگر $i \in X$ نبود به مرحله‌ی ۹ برو.
 8. عدد $i$ را از $X$ حذف کن و مقدار $s$ را $s-i$ قرار بده. سپس به مرحله‌ی ۵ برو.
 9. عدد $i$ را به $X$ اضافه کن و مقدار $s$ را $s+i$ قرار بده. سپس به مرحله‌ی ۳ برو.
 10. پایان.

پس از پایان اجرای الگوریتم مقدار $ans$ چه خواهد بود؟

 1. 11520
 2. 45
 3. 23040
 4. 28160
 5. الگوریتم هیچ گاه پایان نمی‌یابد

پاسخ

گزینه (1) درست است.


ابزار صفحه