المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۹:برنامه‌نویسی:سوال ۷

سوال ۷

فرض کنید یک آرایه‌ی دو بعدی به نام ‎$a$‎ به شما داده شده است. برنامه‌ای بنویسید که:

یک عدد ‎$n$‎ از ورودی بخواند. (فرض کنید آرایه‌ی ‎$a$‎، اندازه‌اش ‎$(2n+1)\times(2n+1)$‎ است.)‎ سپس اعداد ‎$1,2,\ldots,(2n+1)^2$‎ را مطابق شکل ‎زیر در آن قرار دهد، به‌طوری‌که ‎۱‎ در وسط قرار بگیرد.‎ در لایه‌ی بعدی مربع (از وسط) با شروع از گوشه بالاراست و در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت اعداد بعدی (‎۲‎ تا ۹) قرار بگیرد. در لایه‌ی بعدی به‌همان ترتیب، اعداد بعدی و ‎غیره.‎

‎ برنامه‌ی شما بایستی از ‎$O(n^2)$‎ باشد. ‎


ابزار صفحه