المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دوره های المپیاد:دوره ی آماده سازی تیم

دوره‌ی آماده‌سازی تیم

در این دوره اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور برای حضور در مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر آماده می‌شوند. این دوره اندکی پس از انتخاب اعضای تیم ملی آغاز می‌گردد و تا قبل از اعزام تیم به مسابقات جهانی ادامه می‌یابد. در این مدت اعضای تیم ملی با حل مسائل المپیادهای جهانی سال‌های قبل و مجموعه‌ی متعددی از مسائل دیگر، به حداکثر سطح آمادگی جهت حضور در این رقابت علمی دست‌ خواهند یافت.


ابزار صفحه