المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۹۱

مدال‌آوران طلا

 • هومن هاشمی
 • سبحان میریوسفی
 • روزبه بصیریان
 • کیوان علیزاده
 • دانیال مهرجردی
 • مهدی بهروزی‌خواه
 • محمدامین عابدی
 • فرزاد عبدالحسینی

مدال‌آوران نقره

 • کامران کوپایی
 • امیرمحسن آهن‌چی
 • آرش بیک‌محمدی
 • عرفان سلطانلو
 • محمدجواد حاجی‌علیخانی
 • حسین حسینوند
 • ابوالفضل اسدی
 • کورش خونساری
 • نوید کرهانی
 • امیرعلی محمدزاده
 • آرمبن وکبل‌قاهانی
 • سیدعلی بیباک
 • امیرحسین شاه‌دایی
 • مهران شاکری
 • مهرداد میری
 • سیدرضا میرعسگرشاهی
 • ایلیاد رمضانی
 • الک بدرویا
 • ایمان همایونی

مدال‌آوران برنز

 • حسام‌الدین قربانزاده
 • سیدعلی طباطبایی
 • امیرحسین حسینی
 • محمدمهدی جهان‌ارا
 • شروین خستو
 • محمدصادق جزایری
 • آریا ادیبی
 • حسین بیگی
 • حمید غنوء
 • احمدرضا گودرزوند
 • پارسا پردل
 • شایان طغرایی
 • یاشار دبیران

ابزار صفحه