المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:دانش پژوهان:۱۳۷۰

مدال‌آوران طلا

  • سعید ایران‌فرد
  • فرشاد رستم‌آبادی
  • کیومرث کاوه‌مریان
  • مرتضی محمد نوری
  • محمد مهدیان
  • سعید میرزایی بویینی

ابزار صفحه