المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:گراف:مسیر٬ دور٬ پیمایش و فواصل

فهرست مندرجات

پیمایش

پیمایش (walk) در یک گراف یک دنباله ی $v_0, e_1, v_1, ..., v_{n-1}, e_n, v_n$ از رئوس $(v_i)$ و یال ها $(e_i)$ می باشد به طوری که $v_i$ و $v_{i-1}$ نقاط پایانی برای $e_i$ به ازای $ i = 1,2,3,...n$ باشد.

گذر

به پیمایشی که یال های تکراری نداشته باشد، گذر (trail) می گوییم.

مسیر

به گذری (trail) که رئوس تکراری نداشته باشد (البته به جز رئوس آغاز و پایان)، مسیر (path) می گوییم. طول مسیر برابر با تعداد یال هایی است که می پیماییم.

دور

به مسیری که رأس ابتدایی و انتهایی آن بر هم منطبق باشد، دور (circuit) می گوییم.

فاصله

فاصله ی بین دو رأس $u$ و $v$ در یک گراف متناهی برابر است با طول کوتاه ترین مسیری که از $u$ به $v$ موجود می باشد. اگر بین دو رأس $u$ و $v$ مسیری وجود نداشته باشد طول مسیر برابر بی نهایت می باشد.


ابزار صفحه