المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:برنامه نویسی:تعریف تابع

تابع

تابع چیست؟

در برنامه نویسی میتوانیم از توابع استفاده کنیم تا هم به ساختار کد نظم ببخشند و هم اینکه از تکرار کد جلوگیری کنیم. هنگامی که یک تابع تعریف میشود ما میتوانیم بدون توجه به ساختار داخلی آن بارها از آن استفاده کنیم. در واقع میتوان به آن به عنوان یک $Black Box$ نگاه کرد که با دادن ورودی به آن از آن خروجی مورد نظر را انتظار داشت .

تعریف تابع

برای تعریف تابع باید از قاعده زیر پیروی کرد

ReturnType NameOfFunction ( Parameter1, Parameter2, ...) 
{ 
     Statements 
}
 • نوع خروجی $ReturnType$ : در اینجا نوع خروجی را مشخص میکنیم که یکی از $Type$ های $C++$ است یا اگر میخواهیم تابع خروجی نداشته باشد $void$ است.
 • اسم تابع $NameOfFucntion$ : نامی است که روی تابع میگذارید و ازین پس با این اسم آن را صدا میکنید.
 • پارامتر های ورودی $i$ $Parameter$ : پارامتر های ورودی هستند که به ترتیب میایند و هرکدام شامل نوع ورودی و اسم آن هستند .

نحوه برگداندن خروجی

برای برگرداند خروجی از عبارت

 return (ret_Value); 

استفاده میکنیم که بعد از اجرای آن مقدار خروجی بازگردانده میشود و اجرای تابع به پایان میرسد اگر نوع خروجی $void$ باشد دستور

 return ; 

اجرای تابع را به پایان میرساند .

مثال

به عنوان مثال میخواهیم تابعی بنویسیم که جمع دو عدد را محاسبه کند

sum.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
 
int addition (int a, int b)
{
 int r;
 r=a+b;
 return r;
}
 
int main ()
{
 int z;
 z = addition (5,3);
 cout << "The result is " << z;
 reutrn 0;
}

ابزار صفحه