المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:برنامه نویسی:اشاره گر به توابع

اشاره گر به توابع

تعریف

هنگامی که یک تابع مانند

int func(){return 0};

تعریف میکنیم $func$ در واقع یک اشاره گر ثابت به تابع مورد نظر است . همانطور که می توانیم اشاره گر غیرثابت به متغیر ها داشته باشیم میتوانیم اشاره گر به تابع نیز داشته باشیم.

int func(){return 0};
int main()
{
int (*pointerToFunc)()=func;
int a=(*pointerToFunc)();
cout<<a<<endl;
}
/* OUTPUT:
0
*/

بنابراین اگر بخواهیم یک اشاره گر به تابع تعریف کنیم از $syntax$ زیر استفاده کرد :

returnType (*nameOfPointer)(typeOfParameter1,typeOfParameter2,....,typeOfParametern);

حال میتوانیم این اشاره گر را برابر با تابعی خاص قرار دهیم.

صدا کردن تابع مربوطه

به دوصورت انجام میشود که روش دوم در کامپایلر های جدید فابل قبول است

(*Pointer)(Arg1,Arg2,Arg3,...,Argn); // explicit
 Pointer (Arg1,Arg2,Arg3,...,Argn); // implicit

برای مثال :

callPointer.cpp
int foo(int nX){return 0;}
 
int (*pFoo)(int) = foo; // assign pFoo to foo()
 
(*pFoo)(nValue); // call function foo(nValue) through pFoo.
pFoo(nValue); // call function foo(nValue) through pFoo.

مثال

یکی از کاربرد های اشاره گر به تابع در فرستادن تابعی خاص به عنوان پارامتر تابعی دیگر است تا مثلا از آن بتوان در $sort$ دلخواه استفاده کرد.

sort.cpp
#include <algorithm> // for swap
 
// Note our user-defined comparison is the third parameter
void SelectionSort(int *anArray, int nSize, bool (*pComparison)(int, int))
{
  using namespace std;
  for (int nStartIndex= 0; nStartIndex < nSize; nStartIndex++)
  {
    int nBestIndex = nStartIndex;
 
    // Search through every element starting at nStartIndex+1
    for (int nCurrentIndex = nStartIndex + 1; nCurrentIndex < nSize; nCurrentIndex++)
    {
      // Note that we are using the user-defined comparison here
      if (pComparison(anArray[nCurrentIndex], anArray[nBestIndex])) // COMPARISON DONE HERE
        nBestIndex = nCurrentIndex;
    }
 
    // Swap our start element with our best element
    swap(anArray[nStartIndex], anArray[nBestIndex]);
  }
}
 
// Here is a comparison function that sorts in ascending order
// (Note: it's exactly the same as the previous Ascending() function)
bool Ascending(int nX, int nY)
{
  return nY > nX;
}
 
// Here is a comparison function that sorts in descending order
bool Descending(int nX, int nY)
{
  return nY < nX;
}
 
// This function prints out the values in the array
void PrintArray(int *pArray, int nSize)
{
  for (int iii=0; iii < nSize; iii++)
    cout << pArray[iii] << " ";
  cout << endl;
}
 
int main()
{
  using namespace std;
 
  int anArray[9] = { 3, 7, 9, 5, 6, 1, 8, 2, 4 };
 
  // Sort the array in descending order using the Descending() function
  SelectionSort(anArray, 9, Descending);
  PrintArray(anArray, 9);
 
  // Sort the array in ascending order using the Ascending() function
  SelectionSort(anArray, 9, Ascending);
  PrintArray(anArray, 9);
 
  return 0;
}

ابزار صفحه