المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:پیدا کردن مؤلفه‌‌های همبند

پیدا کردن مؤلفه‌های همبند

تعریف

در گراف‌های بدون‌جهت، دو رأس متعلق به یک مؤلفه همبندی هستند اگر و تنها اگر یک مسیر بین آن دو با استفاده از یال‌های گراف باشد. مسئله پیدا کردن و افراز به این مؤلفه‌هاست. این مسئله در گراف‌های جهت‌دار را مؤلفه‌های قویا‌همبند می‌نامند.

الگوریتم

کافیست روی گراف پیمایش کنیم و از آنجا که پیمایش با هر دو الگوریتم جست‌و‌جوی عمق‌اول و جست‌و‌جوی سطح‌اول تمام رأس‌های مؤلفه‌ی رأس آغازین را میدهد، پس کافیست به ازای تمام رأس‌هایی که مؤلفه‌ی آن‌ها پیدا نشده است، الگوریتم را اجرا کنیم و در طول الگوریتم آن‌ها را با رنگ خاصی رنگ کنیم.

پیچیدگی‌ الگوریتم

همان پیچیدگی الگوریتم‌های پیمایش است که در نتیجه برابر $O(n + e)$ میشود.

پیاده‌سازی اولیه

در پیاده‌سازی فرض کرده‌ایم که شماره اولین رأس، ۰ است و تعداد رأس‌ها n و لیست مجاورت رأس‌ها نیز داده شده است.

A.c
#include <iostream>
#include <vector>
 
const int MAXN = 100 * 1000 + 10;
using namespace std;
 
bool mark[MAXN];
vector<int> comp[MAXN]; // لیست مؤلفه‌های همبندی در این آرایه قرار می‌گیرد
vector <int> adj[MAXN];
int n;  // تعداد رأس‌ها
int m;  // تعداد یال‌ها
 
void dfs(int v, int c) {
  mark[v] = 1;
  comp[c].push_back(v);
  for(int i = 0; i < adj[v].size(); i++) {
    int u = adj[v][i];
    if(mark[u] != 1)
      dfs(u, c);
  }
}
 
int find_comp() {
  int cnt = 0; // تعداد مؤلفه‌ها
  for(int i = 0; i < n; i++)
    if (mark[i] == 0)
      dfs(i, cnt++);
  return cnt;
}
 
 
void input()
{
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int v, u;
    cin >> v >> u;
    adj[--v].push_back(--u);
    adj[u].push_back(v);
  }
}
 
int main()
{
  input();  
  cout << find_comp() << endl;  // تعداد مؤلفه‌ها
}

مراجع


ابزار صفحه