المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۴

پیش‌نیاز

$n$ درس که با شماره‌های یک تا $n$ مشخص می‌شوند، در دانشکده‌ای ارائه می‌شوند. برای هر درس $i$، لیستی از درس‌ها مانند $a_1,a_2,...,a_k$ گذرانده شوند. درس $j$ را لازمه درس $i$ می‌خوانیم در صورتی که قبل از گذراندن درس $i$ ام حتما باید درس $j$ را گذرانده باشیم. می‌خواهیم با داشتن لیست‌های پیش‌نیازی، دروس لازمه هر درس را بیابیم.


ابزار صفحه