المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۹:برنامه‌نویسی:سوال ۲

سوال ۲

می‌دانیم واحد آدرس‌پذیر در کامپیوترهای ما، ‎«یک ‎Byte‎» است.

  1. این جمله به چه معناست؟
  2. اگر واحد آدرس‌پذیر کم‌تر از این باشد، با چه مشکلی درگیر می‌شویم؟
  3. اگر واحد آدرس‌پذیر بیش‌تر از این مقدار باشد، چه عیبی دارد؟

ابزار صفحه