المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۹:سوال ۹

سوال ۹

در یک صف تاکسی تعداد زیادی آدم ایستاده‌اند. هر خودرو که می‌آید به احتمال $\frac{1}{2}$ سمند است که چهار نفر جلوی صف را سوار می‌کند و به احتمال $\frac{1}{2}$ ون است که ۱۰ نفر جلوی صف را سوار می‌کند. سلطان و ایلیچ نفرات 99اُم و 100اُم صف هستند. به چه احتمالی این افراد در یک خودرو قرار خواهند گرفت؟

  1. $\frac{1023}{1024}$
  2. $\frac{2047}{2048}$
  3. $\frac{1}{2}$
  4. $1$
  5. $\frac{2^{99}-1}{2^{99}}$

پاسخ

گزینه (4) درست است.


ابزار صفحه