المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۹:سوال ۱

سوال ۱

یک جدول $4 \times 12$ داریم. حداقل چند خانه‌ی آن را باید مسدود کنیم تا نتوان در خانه‌های باقی‌مانده حتی یک کاشی به شکل زیر (یا دوران‌ها و قرینه‌های آن) قرار داد؟

  1. 24
  2. 16
  3. 18
  4. 6
  5. 12

پاسخ

گزینه (۵) درست است.


ابزار صفحه