المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله‌ی دوم:دوره‌ی ۲۷:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_دوم:دوره‌ی_۲۷:فهرست [2017/05/05 17:27]
ابوالفضل اسدی
سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_دوم:دوره‌ی_۲۷:فهرست [2018/04/12 09:25] (فعلی)
مهدی بهروزی خواه [پیوندها]
خط 34: خط 34:
  
 ===== پیوندها ===== ===== پیوندها =====
 +
 +  * نسخه‌ی الکترونیکی سوالات:​ {{:​سوالات_المپیاد:​مرحله‌ی_دوم:​دوره‌ی_۲۷:​صورت_سوالات.pdf|تشریحی}}
  
  

ابزار صفحه