المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۴۸

سوال ۴۸

مجموعه‌ای از توپ‌ها با رنگ‌های قرمز و آبی رنگ‌آمیزی شده‌اند. به قسمی که از هر رنگ لااقل یک توپ داریم. این توپ‌ها یک کیلویی یا دو کیلویی هستند٬ به صورتی که از هر وزن لااقل یک توپ داریم. آیا لزوما دو توپ یافت می‌شوند که هم از نظر رنگ و هم از نظر وزن متفاوت باشند؟

پاسخ

اگر در بین توپ‌های آبی هم یک کیلویی داشته باشیم و هم دو کیلویی٬ مسئله را حل می‌کند. و اما اگر همه‌ی توپ‌های آبی یک کیلویی( یا دو کیلویی) باشند آن‌گاه قطعا در بین توپ‌های قرمز توپ دو کیلویی( یا یک کیلویی) وجود دراد.


ابزار صفحه