المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۳۷

سوال ۳۷

عدد $A$ را «مولد» عدد $B$ گوییم اگر $A$ به علاوه‌ی مجموع ارقامش برابر $B$ شود. مثلا ۲۷ مولد ۳۶ است٬ زیرا داریم: $27+2+7=36$. اعداد ۱۰۱ و ۹۷ به ترتیب چند مولد دارند.

  1. ۲ و ۰
  2. ۱ و ۱
  3. ۱ و ۰
  4. ۱ و ۲
  5. ۲ و ۲

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

عدد ۹۷ هیچ مولدی ندارد و اما مولد‌های عدد ۱۰۱ اعداد ۱۰۰ و ۹۱ می‌باشند.


ابزار صفحه