المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۲۰

سوال ۲۰

یک تاس یک مکعب است که روی ۶ وجه آن اعداد ۱ تا ۶ نوشته شده است٬ به قسمی که مجموع اعداد روی وجه‌های روبه‌رو ۷ باشد. چند تاس متفاوت داریم؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۴
  4. ۶
  5. ۸

پاسخ

گزینه (2) درست است.

تاس را چنان روی زمین قرار می‌دهیم که عدد ۶ روی زمین و عدد ۵ سمت راست قرار گیرد که در این حالت یقینا عدد ۱ بالا و عدد ۲ سمت چپ قرار خواهند گرفت. دو حالت پیش ‌می‌آید٬ عدد ۳ مقابل بوده و عدد ۴ پشت باشد و یا برعکس.


ابزار صفحه