المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۱۲

سوال ۱۲

در یک جمع ۵ نفری٬ هر نفر از یک مطلب اطلاع دارد که افراد دیگر از آن مطلب اطلاع ندارند. این افراد می‌توانند با هم جلسات ۳ نفری بگذارند و در هر جلسه همه‌ی افراد جلسه٬ از مطالب هم‌دیگر اطلاع پیدا کنند.

حداقل چند جلسه لازم است تا همه از همه‌ی مطالب آگاهی پیدا کنند؟

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۵
  5. ۶

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

اگر افراد را $d ، c ، b،a$ و $e$ در نظر بگیریم معلوم است که با تشکیل سه جلسه‌ی $edc،abc$ و $abc$ می‌توان به منظور رسید.


ابزار صفحه