المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله‌ی اول:دوره‌ی ۲۸:سوال ۱۹

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:دوره‌ی_۲۸:سوال_۱۹ [2018/12/20 09:14]
Hamidreza seydi ایجاد شد
سوالات_المپیاد:مرحله‌ی_اول:دوره‌ی_۲۸:سوال_۱۹ [2018/12/20 09:14] (فعلی)
Hamidreza seydi
خط 34: خط 34:
 $2^5=32$ $2^5=32$
 حالت داریم. حالت داریم.
- +</​پاسخ>​
-است.</​پاسخ>​+
  
   * [[سوال ۱۸|سوال قبل]]   * [[سوال ۱۸|سوال قبل]]
   * [[سوال ۲۰|سوال بعد]]   * [[سوال ۲۰|سوال بعد]]
  

ابزار صفحه