المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۹:برنامه‌نویسی:سوال ۹

سوال ۹

تکه کد زیر را در نظر بگیرید:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <map>
#include <set>
using namespace std;
 
struct Point{ double x, y; };
struct Line { Point p[2]; };
 
vector<Line> polygon;
vector<int> vint;
map<string, int> mymap;
pair<int, int> pii;
vector<pair<int, int> > myv;
 
int main() {
 char c, s[10];
 int x; 	
 long long m;
 string str;
 
 /* code here! */
 
 return 0;
}

قرار است هر کدام از شبه‌کد های زیر را در قسمت مشخص شده ‎(/ * code here! * /)‎ قرار داده و تا جای ممکن به جواب برسیم. به‌طور دقیق‌تر، برای هر یک از کدهایی زیر

 • در صورتی که کد کامپایل نمی‌شود، محل و علّت خطای کامپایل (Compilation Error) را مشخّص کرده و معلوم کنید که چگونه باید این خطا را رفع کرد.
 • سپس (بعد از رفع خطای کامپایل در صورت موجود) اگر برنامه در هنگام اجرا دچار خطای زمان اجرا (Runtime Error‎) می‌شود، محل و علّت آن خطا را مشخّص کرده و مشخّص کنید که چگونه می‌توان از این خطا اجتناب کرد.
 • در غیر این صورت اگر برنامه به‌درستی کامپایل می‌شود اما به هر دلیلی (اعم از پایان نپذیرفتن به‌خاطر افتادن در حلقه‌ی نامتناهی، فرمت اشتباه خروجی و ‎غیره‎ خواسته‌ی برنامه‌نویس را برآورده نمی‌کند، این مورد را به همراه محل و علّت دقیق و نحوه‌ی رفع مشکل بنویسید.
 • سپس (بعد از رفع اشکال اجرایی) اگر برنامه ناکارآمد است (برای مثال، پیچیدگی زمانی آن به سادگی قابل کاهش است)، با ذکر نحوه‌ی بهبود کد به این مهم اشاره کنید.
 • نهایتاً مقدار متغیرها در هر خط از اجرای برنامه و خروجی برنامه را نیز تا حد امکان با ذکر دلیل بنویسید.

کد شماره یک

 char ns[] = "chituz";
 int lb = lower_bound(ns, ns+strlen(ns), 'a') - ns;
 int me = min_element(ns, ns+string(ns).length()) - ns;
 cout << lb << " " << me << endl;

کد شماره دو

 for (int i=0; i<20; i++)
  myv.push_back(make_pair(2*i,2*i+1));
 pii = *lower_bound(myv.begin(), myv.end(), 
		   make_pair(11,12));
 cout << pii.second << endl;

کد شماره سه

 Point p; p.x = p.y = 020/0.2;
 Line line; line.p[0] = p; p.x++; line.p[1] = p;
 polygon.push_back(line); 
 polygon.resize(10);
 cout << polygon.begin()->p[1].x << endl;

کد شماره چهار

 strcpy(s, '010101010');
 int i = 0, j = 0;
 do {
  x = s[i] + 0XFF;
  c = ++x;
  s[i++] = c;
  j += 1 && str[i] ^ str[i+1];
 } while (j < 5)
 cout << s << endl;

کد شماره پنج

 m = 0;
 x = (int)&m; 
 for (int i=0; i<8; i++)
  m = (m << 8) + 120 + i;
 x = (int)*(char *)x;
 cout << (x & 254) << endl;

کد شماره شش

x = 0;   
strcpy(s,"1234567890");
for (c = s[8]; c != 0; c++)
	x += c;
cout << x << endl;
for (c = s[8]; c != '0'; c++)
	x += c;
cout << x << endl;

ابزار صفحه