المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:مرحله‌ی سوم برنامه‌نویسی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_سوم_برنامه‌نویسی [2018/08/09 13:25]
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_سوم_برنامه‌نویسی [2018/08/09 13:26] (فعلی)
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
خط 55: خط 55:
 ===== پذیرفته‌شدگان ===== ===== پذیرفته‌شدگان =====
  
-  * تعداد پذیرفته‌شدگان ۴۰ نفر می‌باشد. در صورتی که نمره‌ دو نفر در خط برش یکسان باشد، ملاک نمره‌ی مرحله‌ دوم است. در شرایط خاص کمیته می‌تواند این تعداد را زیاد کند.+  * تعداد پذیرفته‌شدگان ۴۰ نفر می‌باشد. در صورتی که نمره‌ دو نفر در خط برش یکسان باشد، ملاک نمره‌ی مرحله‌‌ی دوم است. در شرایط خاص کمیته می‌تواند این تعداد را زیاد کند.
   * آزمون مرحله‌ی دوم ۶۰ درصد ​ و آزمون مرحله‌ی سوم ۴۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی کل اثر خواهد داشت. ​   * آزمون مرحله‌ی دوم ۶۰ درصد ​ و آزمون مرحله‌ی سوم ۴۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی کل اثر خواهد داشت. ​
  

ابزار صفحه