المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:مرحله‌ی اول

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_اول [2018/03/14 11:07]
محمدعلی آبام [واجدین شرایط شرکت در آزمون]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_اول [2018/12/03 06:44] (فعلی)
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
خط 35: خط 35:
 ===== پذیرفته‌شدگان ===== ===== پذیرفته‌شدگان =====
  
-  * تعداد پذیرفته‌شدگان حدودا ​‎۱۲ درصد ثبت‌نام گنندگان می‌باشد. ​+  * تعداد پذیرفته‌شدگان حدودا ۲۰ درصد ثبت‌نام گنندگان می‌باشد. ​
   * ۱۰ نفر اول هر استان که حد نصاب ​ مورد نظر کمیته ملی را کسب کنند، پذیرفته خواهند شد.   * ۱۰ نفر اول هر استان که حد نصاب ​ مورد نظر کمیته ملی را کسب کنند، پذیرفته خواهند شد.
  

ابزار صفحه