المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فهرست [2016/12/19 18:54]
حمید ضرابی‌زاده [پیوندها]
فهرست [2018/09/30 23:40] (فعلی)
حمید ضرابی‌زاده [پیوندها]
خط 46: خط 46:
   * [[http://​kahu.ir|کاهو، سایت پرسش و پاسخ المپیاد کامپیوتر]]   * [[http://​kahu.ir|کاهو، سایت پرسش و پاسخ المپیاد کامپیوتر]]
   * [[http://​ysc.ac.ir/​|باشگاه دانش‌پژوهان جوان ایران]]   * [[http://​ysc.ac.ir/​|باشگاه دانش‌پژوهان جوان ایران]]
-  * [[http://​ioi2017.org/​|المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ در ایران ​(IOI 2017)]]+  ​* [[https://​ioinformatics.org/​|المپیاد جهانی کامپیوتر]] 
 +  ​* [[http://​ioi2017.org/​|المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ در ایران]]
  

ابزار صفحه