المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۸

پاره‌خط‌ها

$n$ پاره‌خط در صفحه داریم می‌خواهیم خطی در صفحه رسم کنیم که بیش‌ترین تعداد این پاره‌خط‌ها را قطع کند برنامه‌ای بنویسید که داده‌ها را از فایل ورودی دریافت کند و خروجی را به صورت گرافیکی نمایش دهد.


ابزار صفحه