المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۹:برنامه‌نویسی:سوال ۱

سوال ۱

مزایا/معایب

  • می‌دانیم در زبان ‎C‎، برای استفاده از تابع سینوس ‎ باید ‎header‎ فایل ‎math.h (یا ‎cmath‎) را ‎include‎ کنیم. در حالی‌که در زبان‌هایی مانند ‎Basic‎ تمام توابع در درون خود زبان وجود دارند. دو مورد از مزایای کاری که ‎C‎ انجام می‌دهد (وجود ‎header‎ ها و نیاز/امکان include‎‎ کردن) و هم‌چنین دو مورد از معایب این کار را بنویسید.
  • تعدادی از زبان‌های برنامه‌نویسی نظیر ‎Javascript‎ نوع ‎(type)‎ ندارند و (تا حد ممکن) بسته به مقدار ‎RHS‎ در ‎assignment‎ها، نوعِ خودشان را پیدا می‌کنند. دو مورد از مزایای بدون‌تایپ (Typeless) بودن و دو مورد از معایب بدون‌تایپ بودن را ذکر کنید.
  • تعدادی از زبان‌های برنامه‌نویسی نظیر ‎PHP‎ نیازی به تعریف متغیّر (مثلاً ذکر ‎int x‎ قبل از cin » x
  • ندارند (و بالطبع ‎typeless‎ هستند). در این زبان‌ها، فقط کافی‌ست قبل از خواندن از یک متغیر (قرارگیری در مقایسه یا ‎RHS) حداقل یک‌بار به آن‌ها مقدار منتسب شده باشد (در LHS)‎). یک مورد مهم از مزایای عدم نیاز به تعریف متغیّر و یک مورد مهم از معایب این کار (نیاز نداشتن به تعریف) را ذکر کنید.

* سوال بعد


ابزار صفحه