المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۶:نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:فهرست

آزمون نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها - تابستان ۸۵

فهرست سوالات


ابزار صفحه