المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره‌ی تابستان:دوره‌ی ۱۴:عملی:سوال ۲۳

مستطیل جادویی

یک مستطیل $2\times 4$ به شکل زیر داده شده:

سه نوع عمل می‌توان روی یک چنین مستطیل انجام داد:

عمل $A$ جای ردیف بالا و پایین را با هم عوض می‌کند و بنابراین مستطیل اولیه را تبدیل به مستطیل زیر می‌کند:

عمل $B$ ستون سمت راست مستطیل را بر می‌دارد و در سمت چپ مستطیل قرار می‌دهد و بنابراین مستطیل اولیه را تبدیل به مستطیل زیر می‌کند:

عمل $C$ چهار خانه‌ی وسط را ۹۰ درجه ساعت‌گرد می‌چرخاند و بنابراین مستطیل اولیه را تبدیل به مستطیل زیر می‌کند:

با ترکیب این سه عمل، می‌توان از هر وضعیت به هر وضعیت دیگر رسید.

شما باید با کم‌ترین تعداد عمل، وضعیت اولیه‌ی بالا را تبدیل به یک وضعیت داده شده کنید.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی، ۸ عدد آمده است که به ترتیب ساعت‌گرد، عددهای مستطیل نهایی را مشخص می‌کنند. (مثلا اگر وضعیت مطلوب، همان وضعیت اول باشد، عددهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ نوشته می‌شوند.)

خروجی

در سطر اول فایل خروجی، کم‌ترین تعداد عمل را بنویسید. در سطر دوم، یک رشته از حروف $A$، $B$ و $C$ که عمل‌های لازم را به ترتیب مشخص می‌کند. اگر بیش از یک جواب داشته باشد، باید جوابی را بنویسید که از نظر ترتیب الفبایی کم‌ترین باشد. (یعنی اگر جواب‌ها را توی یک دیکشنری گذاشته باشند، باید جوابی را بنویسید که زودتر از بقیه آمده باشد.)

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
2 6 8 4 5 7 3 17
BCABCCB

ابزار صفحه