المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:مرحله‌ی سوم برنامه‌نویسی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_سوم_برنامه‌نویسی [2018/03/14 14:45]
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_سوم_برنامه‌نویسی [2018/03/14 14:47] (فعلی)
محمدعلی آبام [پذیرفته‌شدگان]
خط 55: خط 55:
 ===== پذیرفته‌شدگان ===== ===== پذیرفته‌شدگان =====
  
-  * تعداد پذیرفته‌شدگان ۴۰ نفر می‌باشد. ​+  * تعداد پذیرفته‌شدگان ۴۰ نفر می‌باشد. در شرایط خاص کمیته می‌تواند این تعداد را زیاد کند.
   * آزمون مرحله‌ی دوم ۶۰ درصد ​ و آزمون مرحله‌ی سوم ۴۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی کل اثر خواهد داشت. ​   * آزمون مرحله‌ی دوم ۶۰ درصد ​ و آزمون مرحله‌ی سوم ۴۰ درصد در محاسبه‌ی نمره‌ی کل اثر خواهد داشت. ​
  

ابزار صفحه