المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:دوره‌های المپیاد:مرحله‌ی دوم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_دوم [2017/10/17 14:11]
ابوالفضل اسدی [منابع آزمون]
درباره‌ی_المپیاد:دوره‌های_المپیاد:مرحله‌ی_دوم [2017/10/17 14:11] (فعلی)
ابوالفضل اسدی [منابع آزمون]
خط 63: خط 63:
   - Problem-Solving Strategies, Arthur Engel, Springer - فصل‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۸  و ۱۳   - Problem-Solving Strategies, Arthur Engel, Springer - فصل‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۸  و ۱۳
   - Introduction to Graph Theory, D.B.West, University of Illinois, فصل‌های ۱ و ۲   - Introduction to Graph Theory, D.B.West, University of Illinois, فصل‌های ۱ و ۲
 +
 +توجه: سه منبع آخر ترجمه‌ی فارسی به ترتیب با عنوان‌های «محافل ریاضی»، «استراتژی‌های حل مسئله» و «آشنایی با نظریه‌ی گراف‌ها (معروف به کتاب وست)» دارند.

ابزار صفحه