المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:اعضای کمیته‌ی ملی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:اعضای_کمیته‌ی_ملی [2018/04/09 09:15]
محمدعلی آبام
درباره‌ی_المپیاد:اعضای_کمیته‌ی_ملی [2018/04/09 09:19] (فعلی)
محمدعلی آبام [اعضای سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر]
خط 46: خط 46:
   * دکتر محمدحسین باطنی   * دکتر محمدحسین باطنی
   * دکتر شایان اویس‌قرن   * دکتر شایان اویس‌قرن
 +  * دکتر امین صادقی
 +  * دکتر مرتضی زادی‌مقدم
   * احسان فروغی   * احسان فروغی
   * حسین فرداد ​   * حسین فرداد ​
خط 53: خط 55:
   * سیاوش بن‌عباس   * سیاوش بن‌عباس
   * آیدین نصیری‌شرق   * آیدین نصیری‌شرق
-  * مرتضی زادی‌مقدم 
   * محمد نوروزی   * محمد نوروزی
   * امین سیدی رشخوار   * امین سیدی رشخوار
-  * امین صادقی 
   * محمد مهینی   * محمد مهینی
   * سعید صدیقین   * سعید صدیقین

ابزار صفحه