المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره‌ی المپیاد:اعضای کمیته‌ی ملی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

درباره‌ی_المپیاد:اعضای_کمیته‌ی_ملی [2018/04/09 09:19]
محمدعلی آبام [اعضای سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر]
درباره‌ی_المپیاد:اعضای_کمیته‌ی_ملی [2018/09/07 18:12] (فعلی)
مهدی صفرنژاد [اعضای سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر]
خط 48: خط 48:
   * دکتر امین صادقی   * دکتر امین صادقی
   * دکتر مرتضی زادی‌مقدم   * دکتر مرتضی زادی‌مقدم
 +  * دکتر امین سیدی رشخوار
 +  * دکتر سیاوش بن‌عباس
 +  * دکتر محمد محرمی
 +  * دکتر محمد نوروزی
   * احسان فروغی   * احسان فروغی
   * حسین فرداد ​   * حسین فرداد ​
   * محمد طوسی اردکانی   * محمد طوسی اردکانی
   * حامد احمدی‌نژاد   * حامد احمدی‌نژاد
-  * محمد محرمی 
-  * سیاوش بن‌عباس 
   * آیدین نصیری‌شرق   * آیدین نصیری‌شرق
-  * محمد نوروزی 
-  * امین سیدی رشخوار 
   * محمد مهینی   * محمد مهینی
   * سعید صدیقین   * سعید صدیقین

ابزار صفحه